AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh obchodního systému pro akciové indexy

by Adam Ehsan
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: US akciové indexy; futures; stop-loss; e-mini kontrakty; Sierra Chart; intermarket divergencie; intradenné obchodovanie; US stock indices; futures; stop-loss; e-mini contracts; Sierra Chart; intermarket divergences; intraday trading
Record ID: 1097928
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/28337


Abstract

Práca si kladie za cieľ vytvorenie obchodného systému pre intradenné obchodovanie US akciových indexov. Autor sa v teoretických východiskách zameriava na vysvetlenie základných pojmov obchodovania US indexov na intradennej báze a obchodovania všeobecne. V ďalšej kapitole je popísaná súčastná situácia – tvorba obchodného plánu a vysvetlené principy na ktorých je plán založený. V návrhovej časti je predstavený kompletný systém pre intradenné obchodovanie US akciových indexov.; The work aims to create a trading system for intraday trading of U.S. stock indices. In the theoretical basis, he author focuses on the explanation of basic concepts of trading U.S. indexes on intraday basis and trading in general. The next chapter describes the present situation - creating a business plan and explaining the principles on which the plan is based. The design part presents a complete system for intraday trading of U.S. stock indices.