AbstractsEconomics

Behaviorální aspekty ekonomických vztahů, organizací a marketingu v rámci Ruské federace

by Štěpán Romášek
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Ruská federace; makroekonomické ukazatele; mezinárodní rizika; bariéry obchodu; kulturní dimenze; organizační chování; chování spotřebitele; interkulturní marketing; The Russian federation; macroeconomic indicators; national policy; barriers in business; cultural dimensions; organizational behavior; consumer behavior; intercultural marketing
Record ID: 1097933
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3202


Abstract

Tato diplomová práce pojednává o politických, ekonomických a především sociálně-kulturních aspektech, které mají vliv na mezinárodní obchod, organizace a marketing týkající se Ruské federace, jež jsou dány do kontextu zejména s Českou republikou (eventuálně jinými relevantními státy). Cílem mé práce je nalézt překážky v obchodu s Ruskou federací a způsob jakým je možné je překonat. Důraz primárního výzkumu mé práce bude kladen na interkulturní složku, konkrétně na rozdíly v organizačním chování a chování spotřebitele. Zaměřím se na specifický profil potenciálních účastníků v oblastech marketingu a obchodu. Zohledním také znalosti z nashromážděných dat o politicko-ekonomickém prostředí zemí. Použitím vybrané metodologie rozšířím teoretické podklady a sekundární výzkum o nové poznatky a v širším kontextu vyvodím závěry a návrhy pro optimalizaci bariér, kterým firmy jsou rozšiřující pole působnosti do Ruska vystaveny a jimž mohou čelit.; This diploma thesis deals with political, economic and primarily socio-cultural issues having impact on business, organizations and marketing in the framework of the Russian Federation, which are put into context with the Czech Republic (or other relevant countries eventually). My goal is to find out the ways how to approach the collaboration with the Russian Federation while considering knowledge from data providing background about macroeconomics and national policy and focus on the profile of participants presented in organizations and marketing. Emphasis of my thesis is especially put on cross-cultural element of business, more exactly on differences in organizational and consumer behavior. Using selected methods, I will extend the theoretical part assumptions and secondary research by new knowledge. Based on my findings I'll make new conclusions about countries' specifics, put them in a broader context, all to find out how to mitigate certain barriers and obstacles which can occur and affect companies spreading their field of activity to Russia.