AbstractsEngineering

Optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu

by Joao Pepino Ndembe Chincocolo
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Měření nakrátko; naprázdno; normy; měření; stroje; zatěžovací; ztráty.; Measurement of short-circuit; open circuit; standards; measurement; machines; loading; loss.
Record ID: 1097960
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/725


Abstract

Tato bakalářská práce “Optimalizace energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu“ popisuje testovací metody, potřebné ke stanovení ztrát a účinnosti elektrických strojů, se zaměřením na asynchronní stroje. Určuje výpočetní postupy pro vyhodnocení daných měření. Definice uvedených zkoušek jsou sepsány se zřetelem na současné normy. Z informací obsažených v částech s výše uvedeným obsahem vychází prakticky zpracovaný nástroj pro samočinné vyhotovení protokolu z měření. Jedná se o formulář v elektronické podobě. Vstupem formuláře jsou zadané naměřené hodnoty. Výstupem formuláře je protokol o měření, uvádějící výsledky výpočtů a grafy charakteristik. Pro účely této bakalářské práce byl formulář předvyplněn naměřenými hodnotami ze zkoušek konkrétního asynchronního stroje. Související výpočty k určení parametrů stroje jsou uvedeny.; This thesis "Optimalization Power Parameter of Small Induction Motors "describes the test methods needed to determine losses and efficiency of electric machines, with a focus on induction machines. The author discusses the losses in iron circuits, additional losses, mechanical losses measurement of short-circuit, open circuit, electric machines. Definitions of those tests are written with respect to current standards. The measurement information contained in the above sections follow to practical tool for automatic processing of the original report. It is an electronical form. Entry data of the form are measured values. The output is a report of measurement, indicating results of calculations and graphs of characteristics. For purposes of this work the form was pre-filled with measured results of the specific induction machine. Related calculations determining the machine parameters are given.