AbstractsLaw & Legal Studies

Workplace bullying in Estonian organizations: The prevalence and causes

by Merle Tambur
Institution: Tartu University
Department:
Year: 2015
Record ID: 1122511
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10062/46585


Abstract

Töökiusamine kui pikaajaline ja süstemaatiline ebaeetiline käitumine tööl on tõsine probleem paljudes riikides tulenevalt kahjulikest tagajärgedest nii töötajale, organisatsioonile kui kogu ühiskonnale. Seni on töökiusamine väheuuritud teema üleminekuperioodi järgsetes riikides, mis on üle läinud keskselt plaanimajanduselt turumajandusele. Töökiusamise ulatus ning põhjused on neis riikides veel ebaselged ning ühiskonnas ei ole algatatud vastavaid debatte. Töö eesmärgiks on välja selgitada töökiusamise levik ja põhjused Eesti organisatsioonides üleminekuperioodi järgse riigi näitel. Tulemuste põhjal võib väita, et töökiusamise risk Eesti organisatsioonides on kõrge ja paljud töötajad kannatavad negatiivset käitumist oma igapäevases töös. Võrreldes Lääne- ja Põhja-Euroopa riikidega ei ole võimalik Eestis selgelt eristuvaid töökiusamise riskigruppe esile tuua ja töökiusamine puudutab laiemat hulka töötajaid. Seega, ennetus peaks olema üleminekujärgsetes riikides organiseeritud üldisemalt ja suunatud töötajatele organisatsiooni kõikidel tasanditel. Töökiusamise üheks peamiseks põhjuseks on negatiivset käitumist salliv organisatsioonikultuur. Tugeva ülesande ja suhete orientatsiooniga organisatsioonikultuuril on positiivne mõju töötajate käitumisele, mis aitab toime tulla töökiusamise põhjustega. Uuring kinnitab, et uuel juhtide põlvkonnal (kuni 10 aastat juhikogemust) on kõrgem teadlikkus töökiusamisest ja selle kahjulikust mõjust töötaja tervisele ning suurem valmidus rakendada ennetustegevusi organisatsioonis võrreldes vanema põlvkonna juhtidega (juhikogemus üle 10 aasta). Uuring näitas juhtide üldist valmidust tegeleda töökiusamise ennetusega ja teadlikkust oma rollist töökiusamise takistamisel. Töökiusamise ennetus peab hõlmama nii indiviidi, organisatsiooni kui ühiskonna tasandit, et tulemuslikult vähendada töökiusamist. Kuna ümbritseval keskkonnal on oluline mõju indiviidi käitumisele, siis riikliku pikaajalise ennetuspoliitika planeerimine ja rakendamine peaks olema töökiusamise ennetuse prioriteet üleminekuperioodi järgses riigis. The workplace bullying represents a very serious problem in many countries because of the considerable harmful impact to employees, organizations and to whole society. However, workplace bullying is so far an unexplored topic in post-transitional countries (the countries, which have passed the transition from centrally planned economy to market economy), its prevalence and causes are unclear and there have no societal debates about bullying. The aim of the present dissertation is to identify the prevalence and causes of workplace bullying in Estonian organizations in example of a post-transitional country. The results of the present dissertation reveal that bullying presents a serious problem in Estonia. Compared to Western and Northern European countries the risk groups of workplace bullying are not clearly identified and workplace bullying affects a wider range of employees. Therefore, the prevention in post-transition countries should be more general involving employees…