AbstractsHistory

Evolutionary genetics of malaria: genetic susceptibility and natural selection

by Martin Sikora
Institution: Universitat Pompeu Fabra
Department:
Year: 2010
Keywords: variació genètica humana; evolució molecular; glicosilació; estudi d'associació genètica; SNPs; estructura de poblacions; anàlisi de xarxes; genètica las poblacions; xarxes funcionals; anàlisi de vies; inflamació; immunitat; selecció positiva; interaccions hoste-patogen; citoadherència; susceptibilitat genètica; malària placentària; malària; Human genetic variation; Molecular evolution; Glycosylation; Population structure; Genetic association study; SNPs; Population history; Population genetics; Network analysis; Functional networks; Pathway analysis; Inflammation; Immunity; Positive selection; Host-pathogen interactions; Placental malaria; Genetic susceptibility; Cytoadherence; Malaria
Record ID: 1124573
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/7220


Abstract

Una de les forces selectives més fortes que han afectat a les poblacions humanes en la història més recent és el paràsit de la malària: Plasmodium falciparum, que és la causa de varis exemples d'adaptació induïda per patògens en els éssers humans. Una forma especial de malària és l'associada a l'embaràs, que es caracteritza per l'acumulació d'eritròcits infectats en la placenta, i que pot arribar a causar fins a 200.000 morts maternoinfantils cada any. L'objectiu d'aquest treball és descriure com aquesta forma peculiar de malària ha afectat la variació genètica humana. Amb aquesta finalitat, hem utilitzat mètodes tant de la genètica evolutiva com de l'epidemiologia molecular, resultant en la primera investigació a gran escala de la base genètica de la malària placentària. Els resultats ofereixen una nova visió sobre els gens que modulen el risc d'infecció, ,així com de la selecció natural actuant sobre les vies cel·lulars implicades en la patogènesi de la malaltia. Finalment, també aportem noves dades sobre l'estructura genètica de les poblacions sub-saharianes analitzades.; One of the strongest selective forces affecting human populations in recent history is the malaria parasite Plasmodium falciparum, which is the cause of a variety of well-established examples of pathogen-induced adaptation in humans. A special form of malaria is pregnancy-associated malaria, which is characterised by the accumulation of infected erythrocytes in the placenta, and causes up to 200,000 maternal and infant deaths every year. The aim of this work is to characterise how this particular form of malaria has shaped human genetic variation. To that end we use methods of both evolutionary genetics and molecular epidemiology, reporting the first large-scale investigation of the genetic basis of placental infection. Our results provide new insights into genes modulating the risk of infection, as well as natural selection acting on cellular pathways involved in the pathogenesis of the disease. Finally, we also provide new data on the genetic structure of affected populations in Sub-Saharan Africa.