AbstractsLaw & Legal Studies

Telling It Simply : Methods to Overcome Language Barriers in a Multicultural Context

by Emmi Okafor
Institution: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2013
Record ID: 1130452
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/66794


Abstract

This functional thesis has been realized in partnership with Multicultural Association Familia Club Ry, in an attempt to reduce the challenges that arise in communication beyond language barriers. In a multicultural environment, challenges related to providing information in an understandable manner often originate from the lack of common language between service providers and clients. Hence, the main purpose of this final project is to tackle the disempowering factor of misunderstandings by providing Familia Club members with comprehensible information. This should enhance their ability to make informed decisions regarding participation in different activities. Plain language and pictograms were the methods implemented to develop communication between Familia Club and their members. Our product, Telling it Simply, combines the selected methods in the form of eight text message and eight email models. The models were pilot tested with two groups of Finnish language students at Familia Club and their feedback was used to improve the product. Hence, the final product represents both, solutions made based on previous research findings, and the participants’ viewpoints regarding the models’ comprehensibility. Through this project one structural barrier to empowerment was acknowledged and innovative methods of communication were piloted in the multicultural context. Thus, an initiative was given for further experimentation and development by professionals in the field. Familia Club’s mission of facilitating immigrants’ integration into Finnish society was also served by improving the accessibility of their services through the new communication methods.; Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club Ry:n kanssa. Pyrkimyksenä oli puuttua monikulttuurisessa kontekstissa usein ilmeneviin väärinymmärryksiin, joita kielimuuri työntekijöiden ja heidän asiakkaidensa välille aiheuttaa. Opinnäytetyön päällimmäinen tarkoitus oli kehittää Familia Clubin jäsenille suuntautuvaa tiedotusta innovatiivisin menetelmin ymmärrettävämpään suuntaan ja täten edesauttaa maahanmuuttajajäsenten tiedonsaantia. Tavoitteena oli myös rakenteellisen, kielimuurista aiheutuvan, esteen poistamisen kautta tukea kohderyhmän voimaantumista. Opinnäytetyön tuotos, Telling it Simply, koostuu kahdeksasta sähköposti- ja vastaavasti kahdeksasta tekstiviestimallista, joissa kommunikointikeinoina on käytetty selkokieltä ja piktogrammeja. Mallit on suunniteltu välittämään informaatiota Familia Clubilta heidän jäsenilleen mahdollisimman selkeästi, ja helposti omaksuttavalla tavalla. Kohderyhmän edustajat osallistuivat tuotoksen kehittelyyn antamalla palautetta mallien ymmärrettävyydestä sekä ideoimalla muutosehdotuksia. Lopulliset sähköposti- ja tekstiviestimallit edustavatkin niin teoriaan pohjautuvia ratkaisuja kuin viestien vastaanottajien näkemyksiä niiden ymmärrettävyydestä. Tämän opinnäytetyön myötä havaittiin voimaantumista ehkäisevä rakenteellinen este, johon puututtiin pilotoimalla vaihtoehtoisia…