AbstractsBusiness Management & Administration

A CUSTOMER SATISFACTION RESEARCH OF B2C ONLINE PURCHASING SERVICES IN CHINA -Case Company JD.COM

by Wei Wang
Institution: Vaasan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1136938
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/72636


Abstract

In recent years, with the development of e-commerce industry, online shopping has gradually become more and more popular among consumers in China, especially for the younger age groups. As a result, the competition among the e-markers becomes continuously fierce in the e-commerce industry. The main objective of this thesis was to provide relevant information about internet consumers’ opinions on online purchasing services in Chinese e-commerce companies, especially the case company JD.com, as it is one of biggest B2C e-commerce platforms in China. In this way the e-marketers can have a better understanding of their customers’ preferences and opinions, and then know about how to improve their customers’ satisfaction level in order to compete better in e-commerce. In order to have a thorough understanding of this topic, the theories of e-commerce, consumer behavior, and customer satisfaction were presented in the theoretical part of the study. The research method used was quantitative research, which was based on a questionnaire form and sent to the respondents over the Internet. The empirical study illustrates the results statistically based on data collection of respondents’ questionnaires. After that, solutions to deal with the research problems and suggestions for the case company were presented at the end of the thesis.; Viime vuosina, verkkokauppa-alan kehittyessä, verkkokaupankäynti Kiinassa on tullut vähitellen yhä suositummaksi kuluttajien keskuudessa, erityisesti tämä näkyy nuoressa ryhmässä. Tämän tuloksena kilpailu verkkokauppa-alalla e-markkinoijien keskuudessa tulee olemaan jatkuvasti kovaa. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on tarjota asianomaista tietoa Internet-kuluttajien mielipiteistä verkko-ostopalveluista kiinalaisissa verkkokauppayrityksissä, etenkin kohdeyritys JD.com: ssa, sillä se on yksi Kiinan suurimmista B2C-verkkokauppa-alustoista. Näin e-markkinoijat voivat saada parempaa tietoa heidän asiakkaidensa mieltymyksistä ja mielipiteistä sekä tietää, miten parantaa heidän asiakkaidensa tyytyväisyysastetta voidakseen kilpailla paremmin verkkokauppa-alalla. Jotta aiheesta saa perusteellisen käsityksen, verkkokauppa-, kuluttajakäyttäytymis- ja asiakastyytyväisyysteoriat on esitetty teoreettisessa osassa. Tutkimusmenetelmänä on kvantitatiivinen tutkimus, joka perustuu Internetin kautta vastaajille lähetettyyn kyselylomakkeeseen. Empiirinen tutkimus havainnollistaa tilastollisesti tuloksia, jotka perustuvat vastaajien kyselyiden tiedonkeruuseen. Tämän jälkeen ratkaisuja tutkimusongelmien käsittelyyn ja ehdotuksia kohdeyritykselle esitetään opinnäytetyön lopussa.