AbstractsBiology & Animal Science

Pathologie: houvast en reserves

by F.J. van Kemenade (Folkert)
Institution: Erasmus University
Department:
Year: 2014
Keywords: pathologie; pathology
Record ID: 1242089
Full text PDF: http://hdl.handle.net/1765/51517


Abstract

abstract__Abstract__ Rede, Uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van afdelingshoofd-hoogleraar met opdracht algemene pathologie, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 21 maart 2014markdown