AbstractsPsychology

A matter of trust; 'Een kwestie van vertrouwen'

by Christine Fenenga
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1243116
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/81268672-7dcb-43f5-9fee-8aa230daf1d6


Abstract

Dit participatieve actie onderzoek (PAA) betreft percepties en ervaringen van zorgklanten van het National Health Insurance Scheme (NHIS) in Ghana (2011-2014). Het beantwoordt de onderzoeksvraag: Wat drijft zorgklanten gebruik te maken van de gezondheidszorg en het NHIS? De onderzoeker voert individuele en groepsgesprekken onder 223 zorgklanten en gebruikt een gestructureerde vragenlijst onder 1903 huishoudens in hun eigen context in Greater Accra en Western Regios. De data toont verschillen in de betekenis en waarde (Explanatory Models) die de zorgklant, de zorgverlener en het NHIS toekennen aan ‘ziekte’ ‘behoefte aan zorg’, ‘kwaliteit van zorg’ en ‘de rollen van ieder in de zorg’. Het negeren van deze verschillen in EMs kan leiden tot assymmetrie in communicatie, onbegrip en verminderd vertrouwen. Daarnaast toont het onderzoek dat sociaal kapitaal* in een gemeenschap een positieve werking heeft op deelname aan het NHIS. Echter, sociaal kapitaal is niet statisch en varieert per gemeente door ontwikkelingen in de samenleving en ervaren kwaliteitsverschillen in de zorg. Vertrouwen is onlosmakend verbonden met EMs en sociaal kapitaal en fundamenteel in keuzes die zorgklanten maken. Het gemeenschappelijk ontwikkelen en testen van de interventie MyCare demonstreert dat klanten een belangrijke aktieve rol kunnen spelen in de beoordeling en verbetering van zorg. Resultaten tonen tevens dat communicatie en onderling vertrouwen tussen zorgverleners, NHIS en klanten hierdoor verbeteren. De PAA blijkt essentieel bij het verkrijgen van inzicht in besluitvormingsprocessen en interactie van mensen in de complexe context van gezondheidzorg. Ook draagt het bij aan het genereren van draagvlak voor verandering onder belanghebbenden. *Note: Horizontaal sociaal kapitaal is gebaseerd op sociale cohesie, dat vertrouwen faciliteert en aanzet tot actie. Vertikaal sociaal kapitaal is gebaseerd op relaties met formele instituties (i.e. zorginstelling en verzekering); This participatory action research (PAA) concerns perceptions and experiences of clients of the National health Insurance Scheme (NHIS) in Ghana (2011-2014). It responses to the research question: What motivates healthcare clients to seek healthcare and health insurance services? The researcher conducts individual and group interviews among 223 healthcare clients and uses a structured questionnaire among 1903 households in their own community in Greater Accra and Western Regions. Data shows differences in notions (Explanatory Models - EMs) that clients, healthcare providers and the NHIS use on illness, need for care, quality of care, and perceived roles in care. Ignoring differences in EMs can lead to asymmetry in communication, misunderstanding and reduced trust. Also, the study demonstrates social capital* in a community positively influencing active participation in the NHIS. However, social capital is not static and varies between communities due to social development and also diversity in experienced healthcare and health insurance services. Trust is inextricably linked to…