AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

A dynamic approach to the development of lexicon and syntax in a second language

by Belinda Chan
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1256468
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/29fb588c-ec5f-4883-8886-5ea305415fd5


Abstract

Taal vloeit voort uit taalgebruik; leerders ontdekken de regelmatigheden en patronen van taal tijdens communicatie. Om de ontwikkeling van taal te verklaren, is het nodig te onderzoeken hoe taal wordt gevormd en beïnvloed door input. Een groepsonderzoek toonde aan dat het moment waarop incidentele input wordt verstrekt een belangrijke rol speelt bij het aanleren van contextuele woordenschat (collocaties en associaties). Vervolgens keek ik in meer detail naar de processen die een invloed hebben op hoe leerders woorden gebruiken in hun schriftelijke producties. Ik kwam tot de bevinding dat het leerproces op het vlak van woordenschat van iedere leerder op een verschillende manier afhankelijk is van de hoeveelheid ontvangen input en dat de taal van elk individu zich op een verschillende manier ontwikkelt. Ik onderzocht eveneens twee verschillende soorten taalproducties, gesproken en geschreven, waarbij ik keek naar lexicale en syntactische elementen. Ik kwam tot de conclusie dat geschreven taal wordt gekenmerkt door een hogere mate van lexicale diversiteit dan gesproken taal, terwijl gesproken taal gekenmerkt wordt door meer syntactische complexiteit. Voorts concludeerde ik dat het verband tussen geschreven en gesproken taal verandert in de loop van de tijd en dat de relatie tussen de twee soms competitief en soms ondersteunend is, en dat individuele taalontwikkelingspatronen niet identiek zijn, zelfs niet bij identieke tweelingen.; Language emerges from language use, as learners discover the regularities and patterns of the language in communication. In order to account for the emergence of the language, there is a need to investigate how language is formed and influenced by input over time. A group study showed that the moment at which incidental input is provided plays an important role in learning contextual vocabulary knowledge (collocations and associations). Then I intended to take a closer look at the processes of how input may shape learners' habit of using words from their writing productions. I found that each learner’s vocabulary learning process was variably dependent on the amount of input and that each individual has his/her own particular way to develop the language. I also explored the two types of language productions, writing and speaking, in lexical and syntactical performances. I found that writing has higher lexical diversity than speaking whilst speaking has higher syntactical complexity than writing, that the relation between writing and speaking changes over time, either competitive or supportive, and that the individual pattern of language development is not identical even in identical twins.