AbstractsCommunication

Abstract

Fra og med 1967 ble "sionisten" et av de viktigste fiendebildene i sovjetisk propaganda. Denne situasjonen vedvarte frem til midten av 1980-tallet og markerte et klart brudd med situasjonen før 1967. Ifølge flere forskere var boken Ostorozhno: sionizm! (Forsiktig: sionisme!) av Jurij Ivanov, som først kom ut i 1969, en nøkkeltekst i tidlig sovjetisk antisionisme. Ivanov definerte sionisme slik: "Den moderne sionismen er en ideologi, et forgrenet system av organisasjoner og den praktiske politikken til det velstående jødiske borgerskapet som har alliert seg med monopolistsirkler i USA og andre imperialistiske land. Sionismens hovedinnhold er krigersk sjåvinisme og antikommunisme." Nesten identiske definisjoner ble gitt i en rekke andre "antisionistiske" bøker og artikler. De fleste historikere som har forsket på sovjetisk antisionisme har beskrevet den som en forkledd form for antisemittisme. Denne oppgaven er et forsøk på å forklare den sovjetiske antisionismens tilblivelse og undersøke dens forhold til antisemittisme. From 1967, the “Zionist” became one of the major enemy images of Soviet propaganda. This lasted until the mid-1980s and was a marked break from the situation before 1967. According to several scholars, the book Ostorozhno: sionizm! (Caution: Zionism!) by Yuri Ivanov, first published in 1969, was a key text in early Soviet anti-Zionism. In it, Zionism was defined as follows: "Modern Zionism is the ideology, a ramified system of organisations and the practical politics of the wealthy Jewish bourgeoisie which has closely allied itself with monopoly circles in the USA and other imperialist countries. The main content of Zionism is bellicose chauvinism and anti-communism." Almost identical definitions were given in a number of other “anti-Zionist” books and articles. Most historians studying Soviet anti-Zionism have described it as a disguised form of anti-Semitism. This thesis is an attempt to explain the ascent of Soviet anti-Zionism as well as to reexamine its relation to anti-Semitism.