AbstractsMedical & Health Science

Abstract

Bakgrunn: Den prognostiske verdien av en isolert J-punktdepresjon, eller hurtig oppstigende ST-segment, på arbeids-EKG har lenge blitt antatt å være et godartet fenomen. Imidlertid finnes det lite eller ingen litteratur som underbygger dette synet. Vår oppgave var å undersøke om en hurtig oppstigende ST-senkning i arbeids-EKG er forbundet med endringer i risikoen for å dø av hjerte-karsykdom hos 2014 friske middelaldrende menn. Oppfølgingstiden var 35 år. Metode: En gruppe friske middelaldrende menn (n=2014) deltok i kardiovaskulær undersøkelse. ST-segment under arbeid ble klassifisert i tre grupper: normalt ST-segment (n=1383), hurtig oppstigende ST-segment (n=401) og ST-senkning (n= 230). Overlevelsesanalyser ble justert for røyking, cholesterol, systolisk blodtrykk, makspuls og fysisk form. Oppfølgelsestiden var 35 år. Resultater: Gruppa med hurtig oppstigende ST-segment hadde en 30% reduert risiko for å dø av hjerte-karsydom (hazard ratio. HR. 0,70, 95% konfidensintervall 0,51-0,95) sammenliknet med gruppa med normalt ST-segment. Risikoen for kardiovaskulær sykdom var nummerisk lavere i gruppa med hurtig oppstigende ST-segment (HR 0,82, 95% KI 0,65-1,04) sammenliknet med gruppa med normalt ST-segment. Gruppa med ST-senkning hadde en 1,45 ganger forhøyet risiko for hjerte-karsykdom sammenliknet med gruppa med normale ST-segment (HR 1,45, 95% KI 1,09-1,90). Konklusjon: Hurtig oppstigende ST-segment var et vanlig funn (20%) på arbeids-EKG hos friske middelaldrende menn og var forbundet med en 30% redusert risiko for å dø av hjerte-karsykdom sammenliknet med normalt ST-segment. Et hurtig oppadstigende ST-segment på arbeids EKG er kanskje den egentlig friske tilstanden. Background: The prognostic value of an isolated J-point depression, or rapidly upsloping ST-segment, on an exercise ECG has long been assumed to be a benign variant. However, little or no data supporting this assumption may be found in the literature. Our task was to examine if a rapidly upsloping ST-segment on an exercise ECG is associated with changes in risk of dying from CHD in 2014 healthy middle-aged men followed for 35 years. Methods: A group of healthy middle-aged men (n 1⁄4 2014) participated in a cardiovascular survey. They underwent an examination programme including a symptom-limited ECG bicycle exercise test. Exercise induced ST-segments were categorised in three groups: normal ST-segment (n1⁄41383), rapidly upsloping (n1⁄4401), and ST-depression (n1⁄4230). Survival analyses were adjusted for smoking status, total cholesterol, systolic blood pressure, maximal heart rate, and physical fitness. The mean follow-up time was 35 years. Results: The rapidly upsloping group had a 30% decreased risk of CHD death (hazard ratio, HR, 0.70, 95% CI 0.51–0.95) compared to the normal ST-segment group. The risk of CVD-death was numerically lower in the rapidly upsloping group (HR 0.82, 95% CI 0.65–1.04) compared to the normal ST-segment group. The ST-depression group had a 1.45-fold (HR 1.45, 95% CI 1.09–1.90) increased risk of CHD death compared…