AbstractsPsychology

Att leva med ena foten över kanten

by Sophie Berge
Institution: Blekinge Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: samhällsvetenskap; social sciences - psychology; arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; familjesituation; gränslöst arbete; ledarskap; psykiskt välbefinnande; socialt stöd
Record ID: 1333009
Full text PDF: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/3278eaa679e931b3c1257df5004cb6d1?OpenDocument


Abstract

I det gränslösa arbetets tid tenderar ledaren att arbeta mer och samtidigt vara mer flexibel och tillgänglig på sin fritid. Detta gör att det blir svårt att hålla en balans mellan de olika roller som existerar i hemmet och på arbetet, vilket kan medföra att ledarens psykiska välbefinnande hotas. Den tidigare forskningen fokuserade mycket på medarbetarens livsbalans och ur ett genusperspektiv, men lite fokus har legat på ledarens livsbalans relaterat till hur ledarens familjesituation ser ut. Därför undersöktes i denna studie hur ledarens familjesituation inverkade på arbetsbelastning, stress, psykiskt välbefinnande och det gränslösa arbetet. Studien syftade även till att undersöka om det gränslösa arbetet överhuvudtaget existerade och ifall det fanns något samband med arbetsbelastning, stress och försvagat psykiskt välbefinnande. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med 37 ledare. Det visade sig att ledarna som levde ensamma hade högre arbetsbelastning, stress och gränslöst arbete än de som levde familjeliv. De ledare som levde ensamma hade också ett försvagat psykiskt välbefinnande än ledarna som hade familj. Dessa resultat kunde kopplas till hur betydelsefullt det sociala stödet från privatlivet var för individen. Denna studie stärkte teorin om det gränslösa arbetet och att det dessutom hade ett starkt samband med stress, arbetsbelastning och försvagat psykiskt välbefinnande.