AbstractsEngineering

Learning Through Globally Distributed Teams: A Way to Enhance Innovation Capabilities in Mechatronics

by Daniel Nilsson
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2009
Keywords: Engineering and Technology; Teknik och teknologier; Technology; teknik
Record ID: 1345211
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-100012


Abstract

Innovation is not a result of coincidence as it requires a vast array of parameters in order to truly be defined as an innovation. An invention is a solution to a problem, when this solution is used and re-used by people and creates a change in habits, then it truly becomes an innovation. Creating innovation therefore involves the need of understanding the social context in which the invention is created and ultimately the context in which it is to exist. The use of GDTs in engineering education to understand the social and technological interaction could catalyze the process of creating innovation in the future. In an effort to create an overview of existing knowledge about GDT, this thesis project presents a framework for analysis of this setting. The proposed framework builds on a standardized model for network communication consisting of seven interconnected layers. It is proposed that a successful collaboration in a GDT relies on several critical factors which build on each other. Organizing these factors in an interconnected layered scheme clarifies how they affect the GDT performance. A case study of a student project is analyzed using the proposed framework. The student project involved students from University of Minnesota, Minnesota, US and KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. This project has also been documented in an article that was accepted to be presented at the 31 stAnnual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 2009 in Minneapolis. To explore the use of GDTs in engineering education, a longitudinal study on the effects of experiences from GDTs as a part of an engineering curriculum, was carried out through a survey addressing Mechatronics alumni of KTH – The Royal Institute of Technology. ; Innovation är inte ett resultat av slumpen eftersom skapandet kräver ett brett spektra av variabler för att i verklig mening definieras som en innovation. En uppfinning är en lösning till ett problem, det är först när den lösningen används och återanvänds av människor och förändrar deras beteende som uppfinningen verkligen blir en innovation. Skapandet av innovationer innebär därför att förståelse för det sociala sammanhanget som uppfinningen skapas och i slutändan även det sammanhang i vilket uppfinningen ska finnas. Användandet av GDTs i ingenjörsutbildningen för att skapa en förståelse för det sociala och tekniska samspelet skulle kunna förbättra innovationsprocessen. I ett försök till att skapa en överblick av existerande kunskap om GDT, presenterar det här examensarbetet ett ramverk för analys av detta sammanhang. Det föreslagna ramverket bygger på en standardiserad modell för nätverkskommunikation och består av sju sammankopplade lager. Ramverket föreslår att ett lyckat samarbete i ett GDT bygger på ett flertal kritiska faktorer som bygger på…