AbstractsPsychology

Kommuneplanlegging og folkehelse.; Urban planning and public health

by Frank Beck
Institution: DIVA
Department:
Year: 2014
Keywords: Municipal Planning; Public Health; Health Promotion; Environment; Coping; Architecture Psychology; kommuneplanlegging; folkehelse; helsefremming; omgivelser; mestring; arkitektur psykologi; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; MEDICINE; Social medicine; Public health medicine research areas; Public health science; MEDICIN; Socialmedicin; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Folkhälsovetenskap
Record ID: 1373577
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-3329


Abstract

<strong>Bakgrunn</strong>:Kommunal planlegging setter viktige premisser for befolkningens personlige valg og mangel på valg. Godt planlagte lokalsamfunn kan være med på å motivere folk til en mer aktiv hverdag. <strong>Hensikt</strong>: Hva er kommuneplanleggeres syn på begreper som kommunehelsetjeneste/folkehelse. Og hvilke innspill opplever de selv som mest relevante i planlegging? <strong>Metode</strong>: 14 kommuneplanleggere har svart på utsendte spørreskjemaer, og 6 kommuneplanleggere i 3 kommunerhar blitt intervjuet. Svarene har blitt behandlet med kvalitativ metode, (innholdsanalysen). <strong>Resultat</strong>: Fysiske forhold som støyreduksjon, sikreskoleveier,gang-og sykkelstier, ble nevnt av mange informanter, enkelte nevnte også begreper som estetikktrivselog tilhørighetl som relevante i kommuneplanlegging. <strong>Konklusjon</strong>:Mer intersektorielt samarbeid mellom planleggere og helsetjeneste kan medføre en felles forståelse av utfordringene knyttet til helsefremmende planlegging ; <strong>Background</strong>: Municipal planning sets important conditions for a population's personal choices and lack of choices. Well-planned communities can help motivate people to adopt a more activedailylifestyle. <strong>Purpose</strong>: This thesis aimed to illuminate city planners’ viewof concepts such as community and public health. It also sought to identify city planners’ most relevant experience. <strong>Method</strong>:Fourteen municipal planners responded to 20 questionnaires, and six municipal planners in three municipalities participated in interviews.I used content analysis to evaluate all responses. <strong>Results</strong>:Many respondents mentioned the value of physical improvements, such asreduced sound levels,more cycle paths,and safe pedestrian walkways. Other suggestions includedimproving the visual quality of our surroundings, well-being, and affiliating with relevant factorsin urban planning. <strong>Conclusion</strong>:Multidisciplinary cooperation between planners and health sectors couldcontribute to a common understanding of the challenges connected to municipal planning for health promotion