AbstractsComputer Science

Designing for Stress Reduction by Connecting Heart Rate to Sounds; Design för minskning av stress genom att koppla hjärtfrekvens till ljud

by Shuo Feng
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2016
Keywords: Biodata-based interactive sound; stress reduction; interactive design; Natural Sciences; Computer and Information Science; Human Computer Interaction; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2063557
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-191454


Abstract

With the progress of society, an increasing number of people pay close attention to their health. In this study, we designed a Heart Rate based interactive sound to investigate how biodata-based interactive sounds can affect the well-being of people. We used a variety of approaches to analyzing the data and feedback from users. Firstly, the Trier Social Stress Test protocol was employed as a basis for the test. Also, a package of cultural probes such as photos, diaries and cards were used to collect data from users' everyday life. Recruited by using a snowball sampling technique, five users took and completed the test. From the analysis, we identified problems with our design and realized how to potentially improve the device in the future. The main conclusion that could be drawn was that Heart Rate-based interactive sounds can help users to reduce stress, but that most individuals were more willing to listen to steady sounds in order to relax. ; I takt med att samhället utvecklas, utvecklas också ett hälsomedvetet tänkande bland samhällets individer. I denna studie designade vi ett ljud baserad på hjärtfrekvens för att undersöka hur ljud baserade på biodata kan påverka välmåendet hos individer. Vi använde oss av en mängd tillvägagångssätt för att analysera data och återkopplingen från användarna. Det så kallade ”Trier Social Stress Test” protokollet utgjorde testets grund. Därtill användes en samling kulturella stimulis som exempelvis foton, dagböcker och kort, vilka användes för att samla data från användarnas vardagliga liv. Fem användare rekryterades genom snöbollsmetoden, och genomförde sedan testet. Utifrån analysen fann vi problem med vår design och insåg hur vi eventuellt kunde förbättra apparaten i framtiden. Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras var att ljud baserad på hjärtfrekvens kan hjälpa användare att minska stress, fastän de flesta individer hellre ville lyssna på mer konstanta ljud för att slappna av.