AbstractsMathematics

Algorithms for Multidimensional Persistence; Algoritmer för Multidimensionell Persistens

by Oliver Gäfvert
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2016
Keywords: Multidimensional persistence; persistent homology; topological data analy-sis; invariants; barcode; algorithms.; Multidimensionell persistens; persistent homologi; topologisk data-analys; invarianter; streckkod; algoritmer; Natural Sciences; Mathematics; Naturvetenskap; Matematik; Master of Science - Mathematics; Teknologie masterexamen - Matematik; Mathematics; Matematik
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2064079
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-188849


Abstract

The theory of multidimensional persistence was introduced in a paper by G. Carlsson and A. Zomorodian as an extension to persistent homology. The central object in multidimensional persistence is the persistence module, which represents the homology of a multi filtered space. In this thesis, a novel algorithm for computing the persistence module is described in the case where the homology is computed with coefficients in a field. An algorithm for computing the feature counting invariant, introduced by Chachólski et al., is investigated. It is shown that its computation is in general NP-hard, but some special cases for which it can be computed efficiently are presented. In addition, a generalization of the barcode for persistent homology is defined and conditions for when it can be constructed uniquely are studied. Finally, a new topology is investigated, defined for fields of characteristic zero which, via the feature counting invariant, leads to a unique denoising of a tame and compact functor. ; Teorin om multidimensionell persistens introduserades i en artikel av G. Carlsson och A. Zomorodian som en generalisering av persistent homologi. Det centrala objektet i multidimensionell persistens är persistensmodulen, som representerar homologin av ett multifilterat rum. I denna uppsats beskrivs en ny algoritm för beräkning av persistensmodulen i fallet där homologin beräknas med koefficienter i en kropp. En algoritm för beräkning av karaktäristik-räknings-invarianten, som introducerade av Chachólski et al., utforskas och det visar sig att dess beräkning i allmänhet är NP-svår. Några specialfall för vilka den kan beräknas effektivt presenteras. Vidare definieras en generalisering av stäckkoden för persistent homologi och kraven för när den kan konstrueras unikt studeras. Slutligen undersöks en ny topologi, definierad för kroppar av karaktäristik noll, som via karaktäristik-räknings-invarianten leder till en unik avbränning.