AbstractsEngineering

Project Bonesheart; Projekt Bonesheart

by Joel Håland
Institution: Högskolan i Halmstad
Department:
Year: 2016
Keywords: design; concept; motorcycles; café racer; scrambler; Engineering and Technology; Mechanical Engineering; Vehicle Engineering; Teknik och teknologier; Maskinteknik; Farkostteknik; Other Mechanical Engineering; Annan maskinteknik; Konstruktion och design; Design
Posted: 02/05/2017
Record ID: 2132404
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-31613


Abstract

The report describes the thesis that the students along with the company Bonesheart made on agenre of motorcycles called cafe racers and its sub genres.It's a project about the procedures in the making of several design concepts for these kind ofmotorcycles. All the way from brainstorming to the final result.The report describes how the members of the project proceeded with the methodology they learntfrom their education and how they partly developed and established their own approach in thedevelopment of the motorcycle concepts.Because it is a genre of motorcycles that has not been affected by this type of work before, thegathering of information has been a big part in the beginning of the project.A survey was mailed to 140 motorcycle clubs, which gave the project a good starting point.It is critical for this kind of project that there is an understanding of the subject and that you cantake advantage of the knowledge gathered to get a good results.The results presented in this report have been designed from a design methodology that takesadvantage of several factors. For example, the restrictions given by the company that wasinvolved in the project and answers from the survey.With a wide range of sources to retrieve information, the result has been designed to whatbecame the concept of four motorcycles. ; Rapporten beskriver det examensarbete som eleverna tillsammans med företaget Bonesheartutförde på en genre av motorcyklar som kallas för Café racers och dess subgenre.Projektet handlar om hur utförandet av arbetet vid att ta fram flera designkoncept på dessanischade motorcyklar gick till. Hela vägen från brainstorming till det slutgiltiga resultatet.Rapporten beskriver hur projektmedlemmarna gick tillväga med den metodik som de lärt sigunder utbildningen och hur de delvis utvecklade och etablerade ett eget arbetssätt vidframtagningen av koncepten på motorcyklarna.Eftersom det är en genre av motorcyklar som inte berörts av denna typ av arbete förut, harinformationssamling varit en stor del i uppstarten av projektet. Bland annat gjordes ettenkätutskick till 140 motorcykelklubbar, vilket gav projektet en bra ståndpunkt att utgå ifrån. Detär kritiskt för ett arbete att det finns en förståelse för området och att man kan ta tillvara på denkunskap som samlats in för att få ett bra resultat.Det resultat som presenteras i denna rapport har utformats efter en designmetodik som tar tillvarapå flera faktorer. Till exempel de begränsningar som givits från företaget som var delaktig iprojektet och svar från enkätutskick.Med en bred mängd källor att hämta information ifrån har resultatet utformats till vad som blevkoncept på fyra stycken motorcyklar.