AbstractsComputer Science

Development of a PLC-based Control & Monitoring Device

by Tommi Piiparinen
Institution: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130682
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/72199


Abstract

This Bachelor’s thesis was conducted for a global chemistry company, Kemira Oyj and its purpose was to develop a prototype of a PLC based control & monitoring device and to study possible ways to create an easily adaptable communication interface between PLCs and PC software. The thesis also introduces the reader to different technics including motion control and PID controllers used in the prototype. The thesis was conducted during 1.10.2013 – 30.3.2014 at the Kemira Research & Development Center in Espoo. All hardware for the prototype was selected before the start of the thesis. The prototype was constructed, programmed and tested at the R&D Center’s workshop. As the results of this thesis a fully functional prototype of a PLC based control & monitoring device was constructed, programmed and tested, a fairly easily adaptable communication library was programmed and tested and extensive documentation of the created programs was produced for the company’s internal usage.; Tämä insinöörityö tehtiin Kemira Oyj:lle, joka on maailmanlaajuinen kemianalan yritys. Insinöörityön tarkoituksena oli kehittää logiikkapohjainen prosessiautomaation säätö- ja mittalaite ja tutkia mahdollisia keinoja helposti muokattavan kommunikaatiorajapinnan luomiseksi logiikan ja tietokoneen väliseen kommunikaatioon. Insinöörityö myös esittelee prototyypissä käytettäviä tekniikoita kuten liikkeenohjausta ja PID-säätimiä. Insinöörityö tehtiin 1.10.2013 – 30.3.2014 välisenä aikana Kemiran tutkimuskeskuksessa Espoossa. Kaikki prototyypin laitevalinnat oli tehty ennen insinöörityön aloittamista. Prototyyppi rakennettiin, ohjelmoitiin ja testattiin tutkimuskeskuksen verstaalla. Insinöörityön tuloksena saatiin toimiva prototyyppi logiikkapohjaisesta mittalaitteesta sekä suhteellisen helposti muokattavissa oleva kommunikaatiorajapinta. Yrityksen sisäiseen käyttöön tuotettiin myös kattava dokumentaatio luodusta logiikkaohjelmasta sekä kommunikaatiorajapinnasta.