AbstractsComputer Science

Modely stochastického programování a jejich aplikace

by Jan Novotný
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: stochastické programování; dvojstupňové stochastické programování; mísení kameniva; stochastic programming; two-stage stochastic programming; aggregate blending
Record ID: 1097214
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/3315


Abstract

Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací na problém mísení kameniva z oblasti stavebního inženýrství. Teoretická část práce je věnována odvození základních přístupů stochastického programování, tj. optimalizace se zohledněním náhodných vlivů v modelech. V aplikované části je prezentována tvorba vhodných optimalizačních modelů pro mísení kameniva, jejich implementace a výsledky. Práce zahrnuje původní aplikační výsledky docílené při řešení projektu GA ČR reg. čís. 103/08/1658 Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí a teoretické výsledky projektu MŠMT České republiky čís. 1M06047 Centrum pro jakost a spolehlivost výroby.; The thesis deals with stochastic programming and its application to aggregate blending, an optimization problem within the area of civil engineering. The theoretical part is devoted to the derivation of basic principles of stochastic programming (optimization under uncertainty). The applied part presents a development of suitable mathematical models for aggregate blending, their implementation and results. The thesis contains original results achieved in solution of the project GA CR reg. n. 103/08/1658 Advanced optimum design of composed concrete structures and it contains theoretical results of the project from MSMT of the Czech Republic no. 1M06047 Centre for Quality and Reliability of Production.