AbstractsPhysics

Odsolování mořské vody

by Robin Kamenický
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Mořská voda; odsolování; destilace; reverzní osmóza; multi-effect distillation; multi-stage flash distillation; nekonvenční odsolování; jaderná energie; fosilní paliva; obnovitelné zdroje; solanka; brakická voda.; Seawater; desalination; distillation; reverse osmosis; multi-effect distillation; multi-stage flash distillation; unconventional desalination; nuclear energy; fossil fuel; renewable energy; brackish water.
Record ID: 1097304
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/26612


Abstract

Každodenní nedostatek pitné vody vede ke snahám tento problém řešit. Jedna z možnosti je odsolování ať už destilační, za pomoci membrán a osmózy, či dalších nekonvenčních způsobů jako je zmražení vody. Tato práce se zabývá možnostmi odsolování. Popisuje způsoby destilační, reverzní osmózu, solární odsolování a nezapomíná ani na separaci pitné vody pomoci zmražení. Spolu se získáváním pitné vody ze slané nastává také otázka energetických zdrojů. Využití fosilních paliv, obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie, je tedy další nepostradatelné téma popisované v této práci. V neposlední řadě se zde také můžete dočíst o možném dopadu odsolování na životní prostředí, ať už z hlediska globálního v podobě možné produkce skleníkových plynů nebo dopadů lokálních. V závěrečné kapitole je podrobná ekonomická analýza odsolovacího zařízení pomoci počítačového programu DEEP. Popisované zařízení je na bázi multi effect distillation a reverzní osmózy, pro které se získává energie z jaderné elektrárny.; Everyday shortage of potable water leads to effort to address the problem. One of the options is desalination, which can utilize distillation process, reverse osmosis or unconventional ways as water freezing. The purpose of this work is to introduce possibilities of desalination. It describes methods of distillation, reverse osmosis, solar desalination and does not forget the separation of potable water by freezing. Together with the process of obtaining fresh water from seawater appears energetic requirement. Hence, the paper also deals with question of energetic resources. The work includes exploiting of fossil fuels, renewable energy and nuclear energy. The last chapter is dedicated to economic software analysis of the desalination plant, which works as multi-effect distillation and reverse osmosis powered by nuclear power plant. The used software is called DEEP. Last but not least, you can read also about desalination impact on both local and global environment.