AbstractsBusiness Management & Administration

Návrh assessment centra na pozici HR manažera

by Adéla Kolibová
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Řízení lidských zdrojů; role manažera; kompetence; analýza pracovního místa; Assessment centre; Human resource management; role of the manager; competence; job analysis; Assessment centre
Record ID: 1097798
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/15718


Abstract

Diplomová práce se zabývá navrhnutím Assessment centra pro pozici HR manažera ve vybraném výrobním podniku. V teoretických východiscích práce jsou uvedena témata, která souvisí s cílem diplomové práce. Dále je v práci provedena analýza pracovního místa, aby mohly být vytvořeny vhodné podmínky pro nastavení klíčových kompetencí HR manažera. Tyto klíčové kompetence slouží jako základ pro navrhnutí Assessment centra, které poté může být využito jako efektivní výběrová technika.; The diploma thesis is concerned with a designing of an Assessment centre for the HR manager position in one particular Czech company. In the thesis is presented a theoretical background of topics related to the main goal of the thesis. Further, a job analysis is executed to create appropriate conditions for setting key competences of the HR manager. The competences serve as the basis for the designing of the Assessment centre which can be, consequently, applied as the effective selection technique.