AbstractsComputer Science

Dálkově ovládaný kolový robot

by Sándor Ruhás
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: Xbee; PIC24HJ64GP502; Dynamixel RX-64; robot; kompas; akcelerometr; Xbee; PIC24HJ64GP502; Dynamixel RX-64; robot; compass; accelerometer
Record ID: 1097895
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/13113


Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením kolového robotu na dálkové ovládání. První část práce obsahuje základní úvod do robotiky. Poté se čtenář seznámí se všemi kroky návrhu, které byly provedeny. Samotná konstrukce je rozdělena do dvou hlavních částí: návrh hardware a software. V kapitole návrhu hardware se čtenář dozví, jaké součástky byly vybrány a proč. Pro vysvětlení funkce součástek, budou uvedeny některé důležité parametry. Protože většina součástek může být nastavena různým způsobem, jsou hlavní nastavení detailně popsána. V dokumentu je také uveden jednoduchý ilustrovaný popis hlavních funkcí obslužného software. Na konci tohoto textu jsou diskutovány dosažené výsledky.; This work deals with design and creation of a 4-wheel remote controlled robot. The first part of the project includes some introduction to robotics. After that, the reader will get familiar with all the design steps which were made to achieve a functional robot. The design itself is divided into two major parts: hardware and software design. In the hardware design chapter the reader will learn what kind of parts where selected and why. Some main parameters of these parts will also be supplied to understand main functionality. Because most of these parts can be configured in some way, main configuration steps with detailed description can be found in the project for each configurable part. Regarding the software, this document will supply a simple description about the main functions of the software illustrated with pictures. In the end of this text the achieved results are discussed.