AbstractsBiology & Animal Science

Loyalty in humanity; Loyaliteit in humaniteit

by Miranda Visser
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1241224
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/10071a04-a09a-4203-b54a-032ee9606c5f


Abstract

Deze dissertatie gaat over personeelsverloop binnen een van de grootste humanitaire organisaties in het veld, Artsen zonder Grenzen. Personeelsverloop brengt niet alleen hoge kosten met zich mee met betrekking tot het opnieuw werven, selecteren en trainen van nieuwe medewerkers, maar kan ook de efficiëntie en effectiviteit van werkzaamheden in het humanitaire werkveld belemmeren. Lange tijd is aangenomen dat personeelsverloop onvermijdelijk is door de onzekere en vaak ook gevaarlijke context waarin humanitaire hulp plaatsvindt zich afspeelt. Deze aanname wordt echter betwist door degenen die stellen dat professionalisering van personeelsbeleid in humanitaire hulporganisaties personeelsverloop kan verminderen. Tot dusver is er weinig onderzoek verricht naar de effecten van professionalisering van personeelsbeleid in humanitaire organisaties. Dit boek brengt hier verandering in en bestudeert op empirische wijze of en hoe investeren in humanitaire werknemers effect heeft. Dit boek beantwoordt specifiek de vraag in hoeverre de houding van werknemers ten aanzien van het al dan niet verlaten van de organisatie kan worden verklaard door baan- en organisatie-gerelateerde kenmerken zoals training, autonomie, interne communicatie, duidelijkheid over rollen, en de werk-privé balans. Hierbij wordt een sociale-context benadering toegepast waarbij ook de sociale relaties op het werk (met management en collega’s) in acht worden genomen. Hoe kan de organisatie ervoor zorgen dat de werknemer bij de organisatie wil blijven, en hoe beïnvloedt de sociale context van werknemers deze relatie? De resultaten laten zien dat de organisatie wel degelijk invloed kan uitoefenen op het personeelsverloop onder hun werknemers. Door het implementeren van context specifieke HRM praktijken kan nog veel worden bereikt op het gebied van personeelsverloop.; This dissertation is about staff turnover in one of the largest organizations in the humanitarian field, Médecins Sans Frontières (MSF), better known as Doctors without Borders. Staff turnover does not only lead to high organizational costs for recruiting, selecting, and training new employees, but it also hampers organizational effectiveness and efficiency of work activities within the humanitarian field. For long it has been assumed that high turnover would be unavoidable due to the uncertain and often dangerous contexts humanitarian employees reside in. However, this assumption has been challenged by those who propose that turnover in humanitarian organizations can be significantly reduced through professionalized personnel practices and policies. So far systematic academic insight concerning the effects of organizational attempts to professionalize the workforce of these organizations by investing in the employees are lacking. This book changes that, and empirically examines if and how investing in humanitarian employees has any effect. This book more specifically answers the question to what extent the attitudes of employees towards staying or leaving the organization can be explained by job- and…